Handelsbetingelser

Køb og betaling af abonnement aftaler

Ved køb af abonnement aftaler – f.eks. medlemskaber og andre løbende ydelser - godkender kunden, at Løgstør Gym og Fit er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på kundens betalingskort.

Kunden giver med aftalens indgåelse tilladelse til, at Løgstør Gym og Fit må gennemføre én betalingstransaktion for hver betalingsperiode (måned), så længe abonnementet løber. Betalingstransaktionen gennemføres på sidste bankdag før en ny betalingsperiode begynder. Løgstør Gym og Fit er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende abonnementsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Indgåede abonnements aftaler er gældende, indtil de opsiges af Løgstør Gym og Fit eller kunden. Opsigelse kan ske med to dages varsel til udgangen af en abonnementsperiode. Opsigelse af abonnementsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside. Ved kortudløb, kommer der automatisk en mail med påmindelse om at kortoplysninger skal fornyes.

Den månedlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra Løgstør Gym og Fit ændres med et varsel på 45 dage til udgangen af en måned. Varsel fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Abonnementet kan være underlagt særskilte vilkår/reglement, som oplyses ved opstart/køb af abonnementet.

Vilkår for Kontobetalingsordning

Indledning

Disse vilkår finder anvendelse for Kundens brug af kontobetaling ordningen, og skal accepteres forud for udstedelse og anvendelse af brugernavn og adgangskode til kontobetaling.

Kontobetaling ordningen udstedes af Løgstør Gym og Fit og kan anvendes til køb af aktiviteter, som udbydes af Løgstør Gym og Fit, når disse aktiviteter er oplyst at være underlagt kontobetaling ordningen.

Kontobetaling er en tillægsydelse til foreningssystemet Conventus, som Løgstør Gym og Fit benytter. Disse vilkår er dermed et tillæg til de vilkår Kunden har accepteret for brug af Conventus.

Anvendlese af kontobetaling

Kontobetaling kan anvendes som betalingsmiddel for deltagelse i Løgstør Gym og Fits aktiviteter underlagt kontobetaling ordningen, og som Kunden vælger at tilmelde sig, eksempelvis fitness, cykling eller andet, som foreningen udbyder af aktiviteter.

Førend tilmelding til en aktivitet kan ske, skal Kunden indsætte et beløb på sin medlemskonto. Beløb indsættes via de accepterede betalingsmidler under login medlemsfunktionerne på www.logstorgym.dk.

Tilmelding til aktiviteter sker herefter enten via foreningens hjemmeside www.logstorgym.dk eller via de terminaler, der er opstillet i foreningens lokaler. Tilmelding sker via indtast af medlemsnummer eller brugernavn og den personlige adgangskode, der udstedes i forbindelse med oprettelse af medlemskontoen/kontobetaling, samt valg af den ønskede aktivitet og tidspunkt.

Ved tilmelding til en aktivitet, trækker Løgstør Gym og Fit købesummen herfor i det indestående beløb på medlemskontoen. Der kan kun ske tilmelding, hvis den indestående saldo på medlemskontoen overstiger købsprisen for den pågældende aktivitet.

Tilmelding til automatisk indbetaling på medlemskonto

Under login medlemsfunktionerne på www.logstorgym.dk kan kunden tilmelde sig ”Automatisk indbetaling”.

Ved ”Automatisk indbetaling” sker der automatisk en indbetaling på medlemskontoen med det valgte beløb, når kortets saldo passerer kr. 25,00. Beløbene hæves fra Kundens betalingskort som oplyst ved tilmeldingen til

”Automatisk indbetaling”. Ved tilmelding til servicen accepterer Kunden, at Løgstør Gym og Fit er berettiget til løbende at gennemføre transaktioner på Kundens betalingskort.

Efter hver enkelt betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, Kunden har angivet under login medlemsfunktionerne.

Kunden kan til enhver tid framelde sig ”Automatisk indbetaling” igen under login medlemsfunktionerne. Framelding af ”Automatisk indbetaling” kan ikke betragtes som opsigelse af kontobetaling aftalen, og kontobetaling aftalen skal derfor altid opsiges særskilt og i henhold til reglerne anført under afsnittet ”Gyldighedsperiode”.

Afbud til tilmeldt aktivitet og fortrydelsesret

Kunden kan indtil 3 timer forud for starttidspunktet for en tilmeldt aktivitet foretage afmelding på hjemmesiden www.logstorgym.dk. Sker afmelding rettidigt krediteres Kundens konto det betalte beløb for aktiviteten. Foretages afmelding ikke rettidigt betales den fulde købspris uanset Kunden ikke deltager i den tilmeldte aktivitet.

En tilmeldt og betalt aktivitet kan ikke overdrages til andet foreningsmedlem.

Sikkerhed

Kunden accepterer med disse brugsvilkår, at den udleverede nøglebrik og udstedte brugernavn og adgangskode er strengt personlig, og ikke må oplyses eller videregives til andre.

Oplyses eller videregives brugernavn eller adgangskode mv. til andre, kan der ske et misbrug af tjenesten, og Kunden er selv ansvarlig herfor i overensstemmelse med reglerne anført under afsnittet ”Hæftelse og ansvar”.

Brugerens videregivelse af oplysninger i strid med denne bestemmelse berettiger Løgstør Gym og Fit til at suspendere yderligere brug af medlemskontoen samt ekskludere Kunden af foreningen.

Behandling af personoplysninger

Løgstør Gym og Fit har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne udbyde kontobetaling ordningen. Løgstør Gym og Fit indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige herfor og de oplysninger, som Kunden i øvrigt oplyser. De personoplysninger der behandles, er navn adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller betalingskort numre. Hvor Kunden har tilmeldt sig ”Automatisk indbetaling” opbevares betalingskort oplysningerne i det anvendte betalingsmodul, som er godkendt af NETS, og oplysningerne er ikke tilgængelige for Løgstør Gym og Fit.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

Kunden har ret til indsigt i registrerede personoplysninger i henhold til persondatalovens bestemmelser, ligesom Kunden kan fremsætte indsigelse mod videre behandling.

Gyldighedsperiode

Kontobetaling aftalen er gældende, indtil de opsiges af Løgstør Gym og Fit eller kunden.

Opsigelse kan ske med 1 måneds varsel til udgangen af en måned. Opsigelse af aftalen, kan af Kunden foretages via medlemslogin fra foreningens hjemmeside eller ved skriftlig henvendelse til foreningen. Kontaktoplysninger findes nederst i vilkårene.

Løgstør Gym og Fit kan opsige aftalen ved fremsendelse af skriftlig meddelelse, herunder via e-mail til den af Kunden senest oplyste e-mail adresse under medlemslogin.

Indbetalte beløb på medlemskontoen kan forbruges indtil udløb af aftalen, hvorefter eventuelt restbeløb udbetales til Kunden i henhold til bestemmelserne under punktet ”Tilbagebetaling”.

Opsigelse af kontobetaling aftalen berører ikke Kundens medlemskab af foreningen i øvrigt, og dette medlemsskab skal opsiges særskilt.

Tilbagebetaling

Kunden kan til enhver tid inden udløb af Aftalen og i op til 1 år efter udløb af Aftalen vælge at få et retsbeløb indestående på medlemskontoen udbetalt/returneret. Restværdien udbetales altid til den pålydende værdi og gebyrfrit.

For returnering af ubrugte beløb skal Kunden enten anmode herom under login medlemsfunktionerne eller fremsende skriftlig anmodning, evt. via e-mail, med navn, foreningskonto nummer og bank konto oplysninger, hvortil beløbet skal overføres til.

Beløbsgrænser

Der kan maksimalt være indestående på medlemskontoen på kr. 1.100. For at kunne gennemføre køb og tilmelde sig til en aktivitet, skal indeståendet på medlemskontoen som minimum udgøre et beløb, der dækker prisen på den pågældende aktivitet.

Hæftelse og ansvar

Løgstør Gym og Fit hæfter som udgangspunkt overfor Kunden for tab, som følge af andres uberettigede anvendelse på medlemskontoen. Dog hæfter Kunden selv med op til kr. 1.100,00 for tab som følge af andres uberettigede anvendelse af midlerne på medlemskontoen, hvis den uberettigede brug er sket med anvendelse af den personlige adgangskode. Kunden hæfter dog med op til kr. 8.000,00 hvis Løgstør Gym og Fit godtgør, at den uberettigede brug er sket med anvendelse af adgangskoden og (1) Kunden har undladt at underrette Løgstør Gym og Fit snarest muligt efter at have fået kendskab til, at adgangskoden er kommet til den uberettigedes kendskab, eller (2) kunden har overgivet adgangskoden til tredjemand, der har foretaget den uberettigede anvendelse uden at forholdet er omfattet af afsnittet nedenfor eller (3) Kunden i øvrigt ved groft uforsvarlig adfærd har muliggjort den uberettigede anvendelse.

Kunden hæfter dog i alle tilfælde og uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Kunden har handlet svigagtigt eller med forsæt har undladt at (1) træffe de fornødne sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte den personlige adgangskode mod at komme i tredjemands varetægt, (2) anvendt adgangskode i strid med disse vilkår eller (3) undlader at underrette Løgstør Gym og Fit snarest muligt efter Kunden bliver opmærksom på tab, uberettiget tilegnelse eller anden uberettiget brug af midlerne på medlemskontoen. Kunden hæfter også uden beløbsbegrænsning i tilfælde hvor Løgstør Gym og Fit godtgør, at Kunden har oplyst adgangskoden til den, der har foretaget den uberettigede brug, og det er sket under omstændigheder, hvor kunden indså eller burde have indset, at der var risiko for misbrug.

Fortrydelsesret

I henhold til forbrugeraftaleloven ydes der 14 dages fortrydelsesret på varer købt via hjemmesiden. Betalinger for deltagelse i aktiviteter samt billetter til arrangementer, kan som udgangspunkt ikke refunderes, med mindre andet er anført i beskrivelsen af aktiviteten.

Behandling af personoplysninger

Løgstør Gym og Fit har behov for at indsamle, registrere og behandle personoplysninger for at kunne gennemføre ekspedition af afgivne ordre i vores webshop. Løgstør Gym og Fit indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for levering af denne ydelse.

De personoplysninger der behandles er navn, adresse og e-mail adresse.

Der registreres ikke personfølsomme oplysninger så som cpr. nr. eller konto/kort numre.

Ved handel gennem webshoppen på www.logstorgym.dk registreres personoplysninger med det formål at kunne levere de bestilte ydelser. Når sådanne oplysninger registreres, sikre Løgstør Gym og Fit, at det sker med brugerens samtykke og at det klart fremgår, hvilke oplysninger der registreres.

Registrerede oplysninger opbevares i 5 år af hensyn til vores regnskabsmateriale, hvorefter oplysningerne slettes.

I overensstemmelse med Persondataloven, vil Løgstør Gym og Fit som dataansvarlige give enhver der begærer det, meddelelse om, hvorvidt der behandles oplysninger om vedkommende. Behandles der personoplysninger, vil der blive givet meddelelse om; 1)hvilke oplysninger der behandles, 2)behandlingens formål, 3) hvem der måtte modtage oplysningerne samt 4) hvorfra oplysningerne stammer.

En registreret kan til enhver tid over for Løgstør Gym og Fit gøre indsigelse mod, at oplysninger om vedkommende gøres til genstand for behandling.

Kontakt og virksomhedsoplysninger

Løgstør Gym og Fit fulde virksomhedsnavn, adresse og kontaktoplysning er:

Løgstør Gym og Fit
Lanternevej 1
9670 Løgstør

CVR-nr: 30287274
Tlf.: +45 xx xx xx xx
E-mail: formand@logstorgym.dk

Tak til vores sponsorer