Vedtægter

§ 1 – navn og hjemsted

Foreningens navn er Løgstør Gym og Fit. Foreningen er hjemmehørende i Vesthimmerlands Kommune.

§ 2 – Formål

Foreningens formål er:

 • at fremme, stimulere og udvikle motionstræning i Løgstør og omegn.
 • at skabe interesse i befolkningen for et bedre fysisk og her igennem psykisk velvære gennem seriøs og saglig undervisning/vejledning.
 • at fremme socialt samvær for alle medlemmer.

Foreningen ønsker, at medlemmerne repræsenterer et bredt udsnit af befolkningen og arbejder ud fra følgende værdier: Respekt, Tillid, Fællesskab, Engagement og Troværdighed

Særlig målsætning gældende for bokseafdelingen – se bilag.

§ 3 – Medlemskab af organisationer

Foreningen er medlem af følgende forbund:

 • DGI Nordjylland
 • Dansk Gymnastik- og Idrætsforeninger
 • GymDanmark under Danmarks Idrætsforbund
 • Bevæg dig for livet – Foreningsfitness
 • JABU/DABU

Foreningen er medlem af Antidoping Danmark, hvilke betyder:

 • at medlemmer af foreningen er forpligtet til på forlangende at blive testet af Antidoping Danmark for indhold af doping ved dopingkontrol i foreningen
 • at registreres der indhold af forbudte stoffer i prøverne eller nægter man at lade sig teste, medfører dette omgående bortvisning og 2 års karantæne fra foreningen uden refundering af medlemsgebyr.

§ 4 – Medlemskab

 1. Alle medlemmer kan optages som vedkender sig nærværende vedtægt.
 2. Kontingentsatser fastsættes på generalforsamlingen efter indstilling fra bestyrelsen.
 3. Hvis bestyrelsen ikke finder det hensigtsmæssigt p.t. at optage flere medlemmer som aktive, kan de skrives på venteliste.
 4. Bestyrelsen kan ekskludere et medlem med øjeblikkelig virkning, hvis medlemmet har handlet imod foreningens vedtægt. Ved eksklusion kræves der mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget. Indbetalt kontingent refunderes ikke.
 5. Betales kontingent ikke rettidigt betragtes dette som udmeldelse.

Særlige forhold vedr. medlemskab af fitness:

 1. Ved indmeldelse i fitness opkræves der udover kontingent et indmeldelsesgebyr som dækker administration og nøglebrik/adgangskort.
 2. Et medlemskab kan sættes i bero mod betaling. Medlemskab kan ikke overdrages til tredjemand eller refunderes.
 3. Medlemmer under 18 år skal ved indmeldelsen have forældres eller værges underskrift.

§ 5 – Kontingent

 1. Alle medlemmer betaler kontingent efter de vedtagne satser. Kontingentet betales forud for den givne periode.

§ 6 – Foreningens ledelse

Bestyrelsen er ansvarlig for:

 • At varetage den daglige drift af foreningen med ansvar overfor generalforsamlingen
 • At varetage kontakten til lokale myndigheder, landsdækkende sammenslutninger og foreningens medlemmer
 • Bestyrelsen fastsætter selv en forretningsorden

§ 7 – Bestyrelsen

 1. Bestyrelsen vælges for 2 år ad gangen og består af 5-7 medlemmer. I ulige år er 2-3 medlemmer på valg og i lige år er 3-4 medlemmer på valg.
 2. Der skal vælges 2 suppleanter til bestyrelsen for et år ad gangen.
 3. Valgbar til bestyrelsen er ethvert medlem, der er fyldt 16 år og ikke er i kontingentrestance. Bestyrelsen konstituerer sig selv umiddelbart efter generalforsamlingen.
 4. Hvis et medlem af bestyrelsen udtræder midt i en valgperiode indsættes suppleant eller der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.
 5. Når et bestyrelsesmedlem udtræder i en valgperiode, kan bestyrelsen foretage en ny konstituering, der gælder indtil næste generalforsamling.
 6. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når ½ -delen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
 7. Bestyrelsen kan nedsætte ad hoc/underudvalg til varetagelse af særlige opgaver. Udvalgene referer til bestyrelsen og bestyrelsen fastsætter rammer for de enkelte udvalgs handlefrihed.
 8. Bestyrelsen fører protokol over beslutninger på de i foreningen afholdte møder.

§ 8 – Økonomi

 1. Foreningens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december. Revideret regnskab forelægges til godkendelse på generalforsamlingen samme med budget for det kommende regnskabsår.
 2. Foreningens medlemmer og bestyrelsesmedlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtigelse overfor foreningen.
 3. Senest 14 dage før generalforsamlingen indgiver bestyrelsen driftsregnskab og status til revisorens påtegning.
 4. Foreningens folkevalgte revisorer har mulighed for at foretage uanmeldt revision.

§ 9 – Tegningsret

 1. Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil fører forhandlinger med autoriteter, kommune m.m.
 2. Foreningen tegnes ved underskrift af formanden og kassereren i forening eller en af førnævnte inkl. et bestyrelsesmedlem.
 3. Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves generalforsamlingens godkendelse.

§ 10 – Ordinær generalforsamling

 1. Generalforsamling afholdes hvert år i 1. kvartal og annonceres mindst 14 dage forud på foreningens hjemmeside.
 2. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være skriftlig og være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.
 3. Stemmeret har alle medlemmer der er fyldt 16 år og som ikke er i kontingentrestance.
 4. På generalforsamlingen afgøres alle sager med almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte.
 5. Ved vedtægtsændringer kræves der mindst 2/3 af de gyldige stemmer for forslaget. Såfremt der ikke opnås 2/3 flertal for vedtægtsændringen kan forslaget fremsættes på en ekstra ordinær generalforsamling – indkaldt til afholdelse senest 3 uger efter første generalforsamling. Her kan vedtægtsændringerne gennemføres med et simpelt flertal.
 6. Ethvert stemmeberettiget medlem kan forlange, at der skal ske skriftlig afstemning. Personvalg er altid skriftlig.
 7. Der føres protokol over vedtagne beslutninger.
 8. Der kan ikke vedtages noget under eventuelt.

§ 11 – Dagsorden

Den ordinære generalforsamling har følgende dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Aflæggelse af beretning
 4. Forelæggelse af regnskab
 5. Forelæggelse af budget
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Valg af bestyrelse
 8. Valg af suppleanter
 9. Valg af revisor
 10. Valg af revisorsuppleant
 11. Eventuelt

§ 12 – Ekstraordinær generalforsamling

 1. Skal afholdes når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer stiller skriftligt krav herom med forslag til dagsorden.
 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 3 uger efter kravet herom er modtaget. Den skal varsles 14 dage inden med angivelse af begrundet dagsorden.

§ 13 – Opløsning

 1. Foreningens opløsning kan kun vedtages med 2 lovligt indvarslede generalforsamlinger der afholdes med mindst 4 og højest 8 ugers mellemrum og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer herfor.
 2. Ved opløsning er det generalforsamlingens beslutning, hvad foreningen bruger eventuelle overskud/aktiver til. Vesthimmerlands kommune skal dog sikre, at det falder inden for vedtægtens bestemmelser § 2 og således, at pengene primært skal anvendes til andet idrætsformål i lokalområdet og sekundært til formål der tager sigte på at dygtiggøre Løgstør by og oplands ungdom især på det idrætslige og/eller det kulturelle område.

Vedtaget på generalforsamling i Løgstør Gym og Fit den 25. marts 2019

Som dirigent:

___________________________

Bilag §2 – Målsætning og værdigrundlag – Bokseafdeling

Nedenstående skal til enhver tid respektere de gældende vedtægter for Løgstør Gym og Fit.

Målsætning:

 • Målsætningen med bokseafdelingen er, at den skal være et aktivt element i lokalområdets tilbud. Bokseafdelingen skal udbrede interessen for og kendskabet til boksning samt udvirke færdighed hos medlemmerne.

 • Afdelingen skal på alle niveauer og alderstrin tilbyde kvalificerede trænere og ledere.

 • Afdelingen skal være et sted, hvor det sociale samvær på tværs af alder, køn, boksemæssigt niveau og sociale skel har en central placering.

 • Afdelingen skal være medlem af JABU og DABU.

 • Afdelingens underudvalg kan efter eget skøn uddelegere ansvar og opgaver, så flest mulige er aktiv del i afdelingens arbejde.

 • Afdelingen skal udvikle og opretholde en aktiv, veluddannet og velfungerende træner-, hjælper- og lederstab.

 • Afdelingens medlemmer, trænere, hjælpere, forældre og ledere skal så vidt muligt inddrages i afdelingens udvikling.

Værdigrundlag:

Bokseafdelingen arbejder ud fra foreningen Løgstør Gym og Fits overordnede værdier: Respekt, Tillid, Fællesskab, Engagement og Troværdighed

Tak til vores sponsorer